Privacyverklaring

Preenr (“wij” of “ons“) is onderdeel van GroenLeven B.V. (kvk-nummer: 54505801). GroenLeven B.V. is statutair gevestigd in Leeuwarden (Lange Marktstraat 5-7, 8911AD).

Preenr verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier. Persoonsgegevens betreft alle informatie waarmee wij een natuurlijke persoon direct of indirect kunnen identificeren. Middels deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van (uw) persoonsgegevens.

Het Preenr handelsplatform (“Handelsplatform“) is een online platform, waarop het mogelijk is om Garanties van Oorsprong (“GvO“) te verhandelen. Middels het Handelsplatform worden producent en afnemer samengebracht. De producent is degene die duurzame elektriciteit opwekt en daarvoor van Certiq GvOs in eigendom ontvangt en deze GvOs middels het Handelsplatform wenst te verkopen en leveren (“Producent“). De afnemer is degene die GvOs wenst te kopen en als eindgebruiker af te nemen, middels het afboeken door Preenr bij Certiq (“Afnemer“). Voor het gebruik van het Handelsplatform kan het voorkomen dat Preenr persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast verwerkt Preenr persoonsgegevens in het kader van de Preenr website (“Website“).

Deze privacyverklaring richt zich tot de (vertegenwoordigers van de) Producenten en Afnemers en de Websitegebruikers voor zover er van deze partijen persoonsgegevens worden verwerkt.

 1. De categorieën persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen of die wij hebben verzameld middels openbare registers, zoals het register van de Kamer van Koophandel. Wij verwerken de onderstaande persoonsgegevens:

 • Zakelijke contactgegevens, waaronder voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Financiële gegevens, waaronder btw-gegevens en bankrekeningnummer.
 1. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het aanmaken en beheren van een account op het Handelsplatform.

De verwerking van persoonsgegevens die in het kader van de bovenstaande doeleinden plaatsvindt zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u – als vertegenwoordiger van een Producent of Afnemer – betrokkene bent of om op verzoek van u vóór het sluiten of de totstandkoming van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6 lid 1 sub b Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG“)).

Naast de hierboven genoemde gerechtvaardigde belangen, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken waar dat nodig is voor de behartiging van de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • het implementeren en toezien op de naleving van beleid, onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;
 • het bepalen en verdedigen van onze positie c.q. rechten in het geval van een geschil;
 • het uit (laten) voeren van interne of externe audits; en
 • om vennootschapsrechtelijke transacties, zoals overnames, voor te bereiden c.q. te implementeren.

Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet wenst te verstrekken, zal dit betekenen dat wij geen overeenkomst met u aan kunnen gaan, de overeenkomst niet kunnen nakomen, geen contact met u kunnen opnemen of geen account op het Handelsplatform voor u kunnen aanmaken.

Preenr neemt geen geautomatiseerde besluiten over u. Geautomatiseerde besluiten zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een natuurlijk persoon bij betrokken is (bijvoorbeeld een medewerker van Preenr).

 1. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het Handelsplatform, de Website en onze systemen zijn goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die hier noodzakelijkerwijs toegang toe moeten hebben in het kader van hun werkzaamheden. Bij het opvragen van persoonsgegevens zullen wij te allen tijde aangeven waar wij deze persoonsgegevens voor nodig hebben.

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed worden beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op de Website of middels de contactgegevens vermeld in deze privacyverklaring.

 1. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Ten behoeve van het uitvoeren van betalingen verstrekken wij uw gegevens aan banken en instanties betrokken bij de uitvoering van het betalingsverkeer.

Daarnaast maken wij gebruik van systemen van derde partijen om gegevens te verwerken, maar deze partijen hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens. Ter bescherming van uw privacy hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met deze partijen.

 1. De bewaartermijnen die wij hanteren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij stellen onze bewaartermijnen vast op grond van de volgende criteria:

–              voortduren/einde overeenkomst;

–              aard van de gegevens (gevoelige gegevens of niet);

–              wettelijke bewaartermijnen of retentieverplichtingen;

–              toepasselijke verval- en verjaringstermijnen; en

–              lopende procedure of (dreigende) geschillen.

 1. Uw rechten

U heeft het recht op inzage, rectificatie en gegevenswissing. Daarnaast hebt u het recht om beperking van de verwerking te verzoeken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook hebt u op grond van de AVG recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Een nadere omschrijving van de rechten treft u hieronder aan:

1 Recht op inzage U kunt ons verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens en bepaalde andere informatie.
2 Recht op rectificatie U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren wanneer die onjuist of onvolledig zijn.
3 Recht op gegevenswissing Dit recht wordt ook wel “het recht om vergeten te worden” genoemd. U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen.
4 Recht op beperking van de verwerking U hebt in bepaalde omstandigheden het recht het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te blokkeren. Wanneer er beperkingen rusten op de verwerking, mogen wij uw persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar niet verder gebruiken.
5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens U hebt in bepaalde omstandigheden het recht tot het verkrijgen en hergebruiken van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.
6 Recht op bezwaar U kunt voorts bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang (art. 6 (1) (f) AVG) vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming dan heb u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U kunt een verzoek om uw rechten uit te oefenen sturen naar de onderstaande contactgegevens. Wij kunnen u om aanvullend bewijs van uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan.

Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet overeenkomstig de AVG verwerken. In Nederland is de toezichthouder voor gegevensbescherming de Autoriteit Persoonsgegevens.


 1. Cookies

De Website maakt gebruik van cookies en zal ook van uw bezoek gegevens bewaren indien u, via uw browser, toestemming verleend heeft voor het gebruik van cookies. Een cookie is een willekeurig gegeneerde data-eenheid die gegevens over uw specifieke bezoek aan onze website opslaat op uw eigen apparaat. Zo herkennen wij u bij een volgend bezoek. Lees voor meer informatie over Cookies ons cookies beleid.

 1. Wijzigen van deze privacyverklaring.

Preenr kan deze privacyverklaring bijwerken of hierin wijzigingen aanbrengen. We stellen u op de hoogte van wezenlijke veranderingen. De meest recente versie van deze verklaring staat steeds gepubliceerd op hier op dit pagina.

 1. Contactgegevens

Indien u vragen dan wel opmerkingen heeft aangaande deze privacyverklaring of anderszins, dan kunt u ons altijd bereiken via het contactformulier op de Website of middels onderstaande contactgegevens:

Telefoonnummer: 085 7921501

E-mailadres: info@preenr.nl